Alles om verder te komen

Algemene Voorwaarden

Nfinity-NNNetworks biedt alles om verder te komen. Wij hebben aandacht voor succes, een passie voor procesmanagement en ruime kennis op IT-gebied. Met Nfinity-NNNetworks als partner bent u verzekerd van een doordachte en werkende infrastructuur die klaar is voor de toekomst.

 

Verkoopvoorwaarden

Definities

  • Onder verkoopvoorwaarden worden de onderhavige voorwaarden verstaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Nfinity-NNNetworks en een wederpartij, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
  • Onder overeenkomst wordt verstaan zowel een mondelinge, schriftelijke als elektronische overeenkomst tussen Nfinity-NNNetworks en een opdrachtgever.

Prijswijzigingen

Verkoopprijzen van registraties, hostingspakketten en licenties worden standaard per maand berekend en zijn onderhevig aan de prijswijzigingen van onze partners en leveranciers. Prijswijzigingen worden bij de eerstvolgende factuur automatisch doorberekend. 

Herroeping

Bij levering van registraties en licenties gaat de opdrachtgever ermee akkoord af te zien van het herroepingsrecht na levering. Dit omdat het niet altijd mogelijk is om de aangekochte registraties en licenties te annuleren. Wanneer het niet mogelijk is om te herroepen zal dit worden medegedeeld voor de aankoop.

Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Verlenging

Registraties, hostingspakketten en licentiesworden worden automatisch verlengd tenzij deze twee maanden voor het beëindigen schriftelijk worden opgezegd. Dit kan via [email protected].

Betaling

Betaling van onze producten en diensten dienen, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd op de factuur, binnen 14 werkdagen te geschieden. Betalen kan door middel van contante betaling in euro’s, betaling per overschrijving (betaalgegevens) of via iDEAL.

Indien de factuur niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan zal een betalingsherinnering worden verzonden waarmee de opdrachtgever verzocht om alsnog binnen 14 werkdagen het verschuldigde te voldoen.

Na het verstrijken van de herinneringstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook kan in dit geval de toegang tot registraties, hostingpakketten en licenties voor de opdrachtgever door Nfinity-NNNetworks worden ontzegd.

Wijziging

Nfinity-NNNetworks behoud het recht om wijzigingen in haar voorwaarden aan te brengen. De huidige algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2022 in werking getreden.